IŞİD, PETROLÜN KARA KANIDIR!


Bu makale 2014-08-25 09:29:05 eklenmiş ve 15057 kez görüntülenmiştir.

IŞİD, PETROLÜN KARA KANIDIR!

 

Batı kapitalizmi ve emperyalizmi, Doğu mazlumlarını yüzlerce yıldır din silahı ile vuruyor Doğu derebeyleri yüz yıllardır din silahı ile Batı‟nın egemenleri ile iĢbirliği yapıp kendi halklarına zulüm ediyor, kendi zenginliklerinin Batı kapitalizmi tarafından yağmalanmasına göz yumuyor, gözü doymaz bir hırsla payına düĢeni kasasına dolduruyor. IġĠD katliamlarının perde arkası Orta Doğu‟daki petrol ve gaz savaĢlarıdır. Orta Doğu‟da akan kanın asıl sorumlusu da Batı emperyalizmi ile onlarla iĢbirlikçiliği, ortaklık yapan Doğulu derebeylerdir. Bugün, ABD, kendi kurdurduğu Irak iktidarına ve Kürt yerel yönetimine IġĠD silahı ile vurarak hakkımdır dediği petrol payını koparıyor! ABD BaĢkanı Barak Obama, R.T.E‟nin telefonlarına çıkmıyor ama, bir ucu Ġsrail ve MOSSAD (Ġsrail Haberalma Örgütü) olan bir üçgende iĢler ortaklaĢa yönetiliyor. Arada bir ortalık karıĢıyor, bumeranglar yön değiĢtiriyor, çıkar kavgaları, kayıkçı dövüĢleri ve gizli servis paralı kalemĢorları ile halkların kafası Ģallak mallak ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan ve AKP‟yi altı ayda iktidar yapan güç, ABD servisleri ve onun kültür elçisi Fethullah Gülen Cemaati‟dir. Bakmayın Ģu an bu güçlerin kanlı bıçaklıymıĢ gibi göründükleri ortama…

 

El Kaide‟den El Nusra‟ya, Taliban‟dan IġĠD‟e, Orta Doğu‟yu kana bulayan, Batı‟daki kendini ayrıcalıklı sayan geliĢmiĢ ülke insanlarına Doğu‟yu kan içici egzotikler ülkesi olarak tanıtan örgütleri kuran ve bugünlere getiren güçlerin arka planında CĠA ve MOSSAD oturur. Milyonlarca yoksul insanın devrimci eylemi, kanı üzerine kurulmuĢ Sovyetler‟in uyuĢuk ve çıkarcı bürokratlarını devirirken kullanılan YeĢil KuĢak, bugün Orta Doğu ve Yakın Asya‟da emperyalizmin gönlünce at binip oynadığı bir arka bahçe oluĢturdu. IġĠD, ABD‟nin petrol payını azaltmaya çalıĢabilecek Irak iktidarı ve Kürt yerel yönetimlerine karĢı Batılı gizli servislerce el altından örgütlendi, desteklendi. Bu arada HAMAS ve MOSSAD devreye sokularak Gazze kanatıldı. Orada da Ġsrail doğalgazıdır paylaĢılamayan... Filistin yönetimi ve kimi örgütler, kendi topraklarından geçecek doğal gazdan pay istemektedir.

 

 

BAKMAYIN DİN-İMAN-DEMOKRASİ-VATAN-MİLLET NUTUKLARINA… ABD UÇAKLARININ BARDAĞI TAŞIRMAYA BAŞLAMIŞ IŞİD’İN BAZI NOKTALARINA HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİĞİNE! BU GÖZÜ DÖNMÜŞ EMPERYALİZMİN VE ONA UŞAKLIK EDEN YEREL DEREBEYİ POLİTİKACILARININ TÜM KAVGASI, MENFAAT İÇİNDİR. Bağdat'taki merkezi yönetim ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasında yapılan görüĢmede, Kürt petrolü satıĢından elde edilen gelirin %87 si merkezi yönetime %13 ü Kürt Bölgesel Yönetimine pay edilecekti. Paralar Ziraat Bankasında açılacak bir hesapta toplanacak ve oradan dağıtılacaktı. Dağıtım ve paylaĢımda Türkiye de yer alacaktı. Hesaplar bu Ģekilde yapılmıĢtı. Ancak, evdeki hesap çarĢıya uymadı. ABD, kibarca Türkiye' ye böyle bir ticaretin olması durumunda paraların Amerikan bankasında toplanması gerektiğini ve dağıtım ve paylaĢımda ABD‟nin belirleyici olması istediğini fısıldadı.

2

 

AnlaĢma sağlanamayınca ve baĢka çıkar çatıĢmaları devreye girince, önce Cemaat – AKP çatıĢması, arkasından IġĠD karmaĢası yaĢandı. Kürt Bölgesel Yönetimi‟nin de Irak Merkezi Hükümeti ve ABD‟den bağımsız hareket etme istençleri, IġĠD ile Kürt peĢmergeleri karĢı karĢıya getiren diğer bir etken oldu. Yeryüzünde ilk antika medeniyetin doğup büyüdüğü, ilk asalak tefeci bezirgân sınıf ayrıĢmasının yaĢandığı Mezopotamya, Dicle – Fırat, Nil, Sarı Irmak çevreleri derebeylikler batağında bocalarken, Batı‟da serbest rekabetçi kapitalizmin geniĢ yeniden üretimi, halklar, boylar ve kavimler arasında "millet" buluĢmasını doğurmuĢ, bir çeĢit harç görevi görmüĢtü. Var mı bugün Batı ülkelerinde mezhepler, inançlar, tarikatlar, cemaatlar çatıĢması? O çağı çoktan kapattı onlar ve hâlâ o batakta bocalanan Doğu‟ya kıçıyla gülüyor adamlar. Bataklığı iĢlerine geldiği gibi de kullanıyor. Yusuf Akçura‟nın, Ziya Gökalp‟in, Mustafa Kemal‟in herhangi bir gönül bağı olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti‟nin geleceğini emanet etmek istedikleri, 1789 Fransız Devrimi‟nde iĢçi sınıfı ve yoksul köylülüğü de yanına alarak Orta Çağ‟ın DĠN – DEREBEYĠ – KRAL iktidarını deviren, EġĠTLĠK – KARDEġLĠK – HÜRRĠYET bayrağını göndere çeken burjuva sınıfıydı. Nereden bileceklerdi, meclis çatısını kırk kere onartarak devlet ihalelerinde kayırılarak beslenen Finans Kapital‟in çok geçemeden kovdukları o emperyalizmle, iĢbirliği yapacağını, Cumhuriyet‟i arkadan hançerleyeceğini?

 

Emperyalizm çağına ulaĢmıĢ olan kapitalizm, bir zamanlar can düĢmanı olduğu DĠN – DEREBEYLĠK – KRALLIK ORTA ÇAĞI anlayıĢı ile aynı yatağa çekinmeksizin girmekte, insanlığın ve doğanın geleceği yok edilmektedir. Ġnsana benzemeyen yeni kuĢaklar üretilmektedir! Burjuvazi artık o tarih kitaplarından, aydınlanma kuramlarından tanıdıkları Huguenot‟lar değildi... Oysa ki, o tarih sayfalarında, toprak beylerine kira ödemek zorunda kalmıĢ burjuva sınıfı da köylülükle ortak bir savaĢıma girmekten kaçınmamıĢtı. Burjuva Devrimi sırasında burjuvazi ile köylü zümreleri birlikte hareket etmiĢti. Reform ile Rönesans hareketlerine köprü görevi yapmıĢ Protestanlık kalkıĢması, asker kaynağını, büyük ölçüde derebeylik ve kast sistemi dıĢında yaĢayan, henüz kan düzenine yakın bir toplumsal iliĢki sürmekte olan köylü kitlelerinden edinmiĢti. Fransız Devrimi‟ne öncülük etmiĢ manifaktur burjuvazisinin temsilcileri Huguenotlar‟ın asker kaynağı Fransız “commune”leri, yani özgür köylülerden kurulmuĢ “regiment”lerdir (Türkçe‟de „alay‟). Bu karmaĢık sınıf yapısı Anadolu ekonomisinin kapalı gücü, Horasan gelenekli köylülüğün ilerici, devrimci niteliği Köy Enstitüleri ile birkaç adım da olsa Cumhuriyet‟in harcına katılmıĢ; ancak Cumhuriyet‟in devrimci Tonguç Babasının yapmak istediği kısa zamanda anlaĢılmıĢ, Köy Enstitüleri kapatılarak yok edilmiĢti.

 

Kapitalizmin serbest rekabetçi altın çağını yaĢayamamıĢ Doğu ülkeleri, ancak din, dil ve kültür ayrılıkları üzerinden kimlik belirleyebildiği, derebeyi sultaları altında kaldığı için bugünkü kedinin oynadığı fare görünümünde kalmıĢ oldu. Bakınız Ģu Orta Doğu‟nun yamalı bohçasına: Sünniler, Aleviler, ġafiler, Süryaniler, Zazalar, Kurmanciler, ġiiler, Malikiler, Hanbeliler, Ezidiler, Nasayriler…Olan tüm bu farklı inanç grupları ve kültürler içinde yaĢayan günahsız insanlara, parçalanan çocuklara oluyor… KurtuluĢ SavaĢı‟nda emperyalist orduları diĢiyle tırnağıyla yurdundan alan Türkiye de,

3

 

geberen kapitalizm çağında din silahı ile arkadan vurularak yeniden Orta Çağa, Orta Doğu batağına çekiliyor. Gösteri toplumunun televizyon ve tüm iletiĢim olanaklarının sonuna kadar halkı kandırmak için kullanıldığı, küçük çıkarlarla kitlelerin derebeyi iktidar arabalarına bağlandığı bir çağda, hâlâ muhalif olmayı baĢaran, onurunu koruyan insanları da alınlarından öpmek gerek. Ne kadar zor bu gerçekleri bilinçte yaygınlaĢtırarak bir kardeĢlik, paylaĢım ve sevgi direnci kurmak?… 09 Ağustos 2014, Alper AKÇAM

 

 

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Seri İlanlar
Arşiv Arama
- -
https://www.dogukultur.com  Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Doğu Medya, Doğu Kültür, Doğu Haber, Doğu Kültür M. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya