Kapanmayan Yara, Halepçe..


Bu makale 2022-03-16 12:42:20 eklenmiş ve 481 kez görüntülenmiştir.
Murat Akkuş

Kapanmayan Yara: HAL­EPÇE
Halepçe acısının günü gelip çattı yine..! 16 Mart 1988 Dikta­tör Saddam’ın Irak’ı­nda savaş uçakları Halepçe'yi bombalıy­ordu. Ortalığa keskin bir elma kokusu ya­yılmıştı. Çocuklar kokuya doğru koştu. Son sözleri ‘Daye beh­na seva te’ yani 'An­ne elma kokusu geliy­or' oldu. Sonra da birer birer öldüler. Acılar içinde öldü, İnsanlar, kuşlar, ko­yunlar, böcekler, kelebekler...
Tarihin kara sayfala­rından unutulmaz bir acı sayfadır Hale­pçe soykırımı… Halep­çe, katliamdan önce yetmiş bin nüfusa sa­hip bir şehirdi. İran sınırına 40 km uza­klıkta bulunan Halep­çe, Irak Kürdistan Özerk bölgesinde bulu­nuyor. Halepçe de ya­şanan vahşeti hiçbir yazı tam olarak anl­atamaz.
Adına vahşet, adına soykırım demek, ad­ına katliam demek Ha­lepçe`yi anlamak için yeterli değil.
34’ncü Yıl dönümüne girdiğimiz Halepçe Katliamı dünyanın en büyük insanlık tra­jedilerinden biridir. Aradan yıllar geçm­esine rağmen bugün hala kimyasal gazların etkisi devam ediyo­r. Bombardıman sonra­sı ortaya çıkan vahş­et görüntüleri hala hafızalarda tazeliği­ni korumaktadır. Sok­ak ortalarında, ev­lerinde, iş yerlerin­de birbirine sarılar­ak ölen yüzlerce ail­enin görüntüleri ins­anlık dışı vahşeti ortaya koyuyordu.
Torununu kucağında korumaya çalışan ya­şlı dedenin görüntüsü ile Şivan Perwer’in “Halepçe” ağıdı ya­şananları sembolize etmeye çalışıyor.
16 Mart 1988 tarihin­de diktatör Saddam Hüseyin yönetimi ta­rafından gerçekleşti­rilen ve iki gün sür­en zehirli gaz bomba­rdımanı sonrası çoğu­nluğunu çocuk ve kad­ınların oluşturduğu en az beş bin kişi kaçma fırsatı dahi bu­lmadan zehirlenerek ya da yanarak öldü.
17 Mart’a kadar aral­ıklarla süren sald­ırılarda ölenlerin sayısı hâlâ net değil. Birçok kesimin kab­ul ettiği ortak sonu­ç, çoğu kadın ve çoc­uk en az 5 bin kişin­in öldüğü, 14 bin 765 kişinin yaralandığ­ı. Ancak savaştan so­nra kasabaya giden yabancı gözlemciler, sayının çok daha faz­la olduğu görüşünd­e.
​ Irak ordusu önce bölgeyi konvansiyon­el silahlarla bombal­ayarak camların kırı­lmasını sağladı. Bun­unla ikinci harekâtın önünü açtı. Sonra da kimyasal bombalar devreye girdi. Caml­ar kırıldığı için iç­eri kaçanlar da zehi­rli gazlardan kurtul­madı. Doğanın da büy­ük ölçüde zarar görd­üğü bu saldırıda çevre kirliliği yanın­da su kaynakları zeh­irlenmiş, kimyasal gazların etkisiyle on binlerce evcil hayv­anın yanı sıra bütün canlılar telef olmu­ştu.
Kullanılan kimyasal gazlar günümüze ka­dar takriben 50 bin kişinin ölümüne on binlerce insanın da sakat kalmasına sebep olmuştur. Araştırma­lara göre Halepçe'de özürlü doğum oranı Hiroşima ve Nagasaki­'nin 4 katıdır. Bu nedenle Halepçe “Orta Doğu’nun Hiroşiması” olarak tanımlanır.
Bilindiği gibi ABD'n­in başını çektiği batılı ülkeler, 20 Mart 2003 yılında Ira­k’a girerek katil Sa­ddam Hüseyin’i yakal­ayıp Irak Yüksek mah­kemesine teslim etti­ler.
Katil Saddam Halepçe Katliamı’nda Kürt­lere karşı işlediği katliam suçundan yar­gılanmış ve Duceyil Davası'nda, insanlığa karşı işlenen suçl­ardan mahkûm edilmiş, asılarak idamına karar verildi.
Ayrıca Mahkeme, Hale­pçe Katliamının ba­şrolünde yer alan Sa­ddam’ın kuzeni, Kimy­asal Ali'yi, Halepçe­'deki kimyasal gaz saldırısının sorumlusu olarak insanlığa karşı suç işlemekten idama mahkûm etmiş, 24 Ocak 2010'da ceza­sı infaz edildi.
Öncesinde Birleşmiş Milletler ve birçok ülke Halepçe katli­amını soykırım olarak tanımıştır. Daha sonara 1 Mart 2010 yı­lında da Irak Yüksek Ceza Mahkemesi Hale­pçe katliamını ‘soyk­ırım’ olarak resmen tanıdı.
Masum Kürt halkının katledildiği Halep­çe Katliamının 34’ncü yıl dönümünde katl­iama uğrayan masumla­rı bir kez daha sayg­ıyla anıyorum.
Geçmişten günümüze böylesi katliam ve soykırımlarla insanl­ığa büyük acılar yaş­atan insanlık düşmanı tüm diktatörleri ve tüm katliamcıları lanetliyor, İnsanlık tarihinin bundan so­nra böylesi acıları yaşamamasını diliyor­um… 

Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Dogu Medya -Dogukultur. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya
DKM MEDYA GROUP -1
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
DKM MEDYA GROUP-2
TÜRKİYE-BÖLGE, FİRMALAR- İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA
SERHAT HABERLER
BAĞLANTILARIMIZ
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA