Kürt Beylerin İstiklal Savaşında Ermenilere Cevabı


Bu makale 2019-11-15 07:02:29 eklenmiş ve 394 kez görüntülenmiştir.
Murat Akkuş

Kürt Beylerin İstiklal Savaşında Ermenilere CevabıIğdır'ın 99'ncu Kurtuluş yıl dönümünü kutluyoruz. Iğdır'ımızın kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

Iğdır'ın (İdîr) düşman işgalinden nasıl kurtulduğunu öğrenmek için tarihi iyi bilmek gerek. Gelin Iğdır’ın bütün kurtuluş törenlerinde isimlerinin anıldığı milli Çete Reisleri Hamit Bey, Ali Merze Bey, Ahmet Haso Bey, Yusuf Ağa ve Hasan Nado Bey’in kahramanlıklarına ve tarihe birlikte bir yolculuk yapalım:

 

      Aşağıdaki tarihi belgeler İstiklal Savaşının doğu cephesi komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın anılarını yazdığı “İstiklal Harbimiz” adlı kitabının 377’ci ve 378’ci sayfalarından alınmıştır. Kürt beylerinin istiklal harbinde tutumlarını net ortaya koymaktadır..

 

 

 

IĞDIR KÜRT BEYLERİNİN İSTİKLAL SAVAŞINDA …

 

          Ayrıca o tarihlerde Iğdır’a hakim olan Kürt beylerine müracaat eden Ermeni temsilcisi Baron Haçador Ağa’ya, Halen ilimizde torunları yaşayan Kürt Beyleri Hamit Bey, Ali Merze Bey, Ahmet Haso Bey, Hasan Nado Bey ve Yusuf Ağa’nın verdikleri cevap günümüz gençliğinin önünü aydınlatan, örnek teşkil edecek bir şeref belgesidir. Ermenilerin ele geçirdikleri müslümanları balta ve süngülerle beş yıl boyunca katlettiği Kürt beylerinin tarihi mektubunda çok bariz bir şekilde yazılmış. Ermenilerin ihanete çağrı mektubuna Kürtlerin verdiği cevapı aşağıda dikkatlerinize sunuyorum. 

    Onların mücadeleleri her zaman bizlere bu yurdun evlatları ve bu toprakların sahibi olarak büyük emsal olacaktır. Kendilerini bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum.  

İşte, İstiklal Savaşının doğu cephesi komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın anılarını yazdığı “İstiklal Harbimiz” adlı kitabının 377’ci sayfası:

 

Mektuplar: Ermenilerin Kürtlere müracaatı

Hamit Bey’in, Ali Merze Bey’in ve Ahmet Haso ve Yusuf Bey’in Huzur-ı âlilerine

      Zat-ı devletleri ile Hüsn-i münasebet meydana getirmek ve bilumum Kürtlerle hal-i sükûnette ve uhuvvette yaşamak bizim en büyük emel ve maksadımızdır. Zat-ı devletlerinizle biz ergeç nihayet dost ve muhip olacağız. Taraf-ı âlinizce de aynı gaye ve fikrin takip edilmekte bulunduğuna kaviyyen ümit varız. Hangi esbap ve hangi avamil bizi ve sizleri yekdiğerimizden uzak bırakıyor.

          Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün muhakkak dost ve kardeş olacağız. Bu uhuvveti ve ahengi bizzat ve kendi reyimizle husule getirsek tarafeynin her suretle müstefid ve memnun kalacağı tasavvur buyurabiliyorsunuz. Bizim gayet âlicenap ve asil bildiğimiz Kürt milleti neden dolayı bizimle uzlaşma tarikini tercih edememişlerdir.

            Şu uhuvveti ve biraderliği temin ve takviye etmek üzere bendeleri senelerden beri kesbetmiş olduğum müşahadat ve tecaribe müsteniden zat-ı devletlerine işbu tezkereyi yazmağa lüzum gördüm. Kürt Beyleri, Kürt aşairi ve Kürt milletiyle götürülecek bu uhuvvet cephemizde müstahdem umum Ermeni zabitanı ve ümerası arzu keş ve amadedir.

           Bu satırları anları icra kılınan meşveret ve mülahazat neticesi olarak zat-ı âlilerine hitab ediyorum. Fikir ve nokta-i nazarlarınızı hemen iş’ar buyurunuz. Şeraitinizi bildiriniz. Bendeniz âlicenap beyler sizlerin ve aşairinizin kaffe-i metalibatınızı Ermeni hükümeti namına temin edebileceğimi arz ediyorum. Sizlerin arzu buyurduğunuz menatık ve mahallerde yaşamanızı ve sizlerce icab edecek her türlü suhuletin ibrazını keza temin ve taahhüt eylerim.

            Kürtlerle Ermeniler hiçbir zaman birbirlerinden uzak ve soğuk kalmayacaklardır, işte bu maruzatı cidden nazar-ı itibara alıp bir an evvel görüşmek ve mübadele-i efkârda bulunmak üzere münasip bir vaktin ve münasip bir mevkiin zat-ı devletlerince tayin ve bize tebliğini istirham eder ve kemal-i samimiyetle ellerinden sıkarım. Devletlû Hamit Bey, Ali Merze Bey, Ahmet Haso Bey ve Yusuf Bey hazretleri. 30 Ağustos 1919

 

                                    Dost ve muhibbiniz

                                 Haçador Ağa      

İstiklal Savaşının doğu cephesi komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın anılarını yazdığı “İstiklal Harbimiz” adlı kitabının 378’ci sayfası:

 

 Kürtlerin Cevabı:

                       Baron Haçador Ağa

           Mektubunuzu aldım. Ermenilerin ağuş-ı İslamiyet’te pek mes’udane idame-i ha-yat ettikleri sırada bile yine makasıd-ı asliyeleri uğrunda hafi ve celi her türlü fenalığı ikadan geri durmamışlar ve ezcümle bu harpte cepheden müsellahan firarla Rus ordularına iltihak etmişlerdir. Bunu inkâr edemezsiniz. Binaenaleyh ihanetleri tamamen ve gaye-i maksatları zahire anlaşılan Ermenilerle İslam-Kürt milleti meyanelerinde uzlaşmak imkânı kalmamıştır.

 Ve beş seneden beri İslamiyet’i mahvetmeye fırsat buldukça nüfus-ı islamiyeyi şiar-ı insaniyete mugayir bir tarzda balta ve süngülerle katil ve muhadderat-ı Osmaniye’ye tecavüz etmeyi mubah gören Ermenilerle Kürt milleti bir araya gelemez.

 

         Ermenilerin on misline faik olan Kürt milleti Ermeni himayesine giremez ve girmesi imkânsızdır. Evet, biz de kan dökülmesine taraftar değiliz. Fakat cümle-i amaliniz olan nüfus-ı islamiyenin tensiki yolundaki azim ve harekâtınızı var kuvvetimizle men edeceğiz. Ermeniler böyle vahşiyane İslam nüfusunu katletmekle ihraz-ı ekseriyet edemezsiniz. Böylelikle icra-yı hükümet de hiç edemezsiniz. Bizim sizinle hal-i sükûnette yaşamamız şerait-i atiye ye bağlıdır.

 

         1-  Sulhün tekerrürüne değin Ermeniler Aras nehrinin arkasına yani öbür tarafına geçmelidir.

        2- Iğdır havalisini tahliye ve Kürt milletine terkeylemelidir.

      3- Netice-i sulha kadar hiçbir Ermeni sudan geçmeyecektir. Arzularıyla bu havalide kalacak yerli Ermeniler bizim teşkilat ve emrimize itaat edecektir.

        4- Ermeniler içimizde katiyen silah taşımaya selahiyetli olmayacaktır. Ve Ermeni askeri sulh ün neticesine kadar bu havaliye gönderilmeyecektir.

       5- Aras nehrinin arka cihetinde yani Ermeniler içinde kalan İslam kardeşlerimizin hukuku, canı, malı mahfuz kalacaktır.

      6- Bu şerait kabul ve icra kılındığı takdirde tarafeyn taarruz ve tecavüz etmeyecek ve sulhe intizar eyleyecektir.

             İşte Haçador Ağa Nokta-i nazarımız ve şeraitimiz altı maddeden ibarettir.

            Kabul olunduğu takdirde naire-i harp olunacak, aksi halde tevessü ederek İslam milleti ribka-i esaretinizden kurtulmak çarelerine tevessül ve Cenab-ı Hakk’tan nusreti tazarru eyleyecektir. Bu vesile ile mukabeleten ellerinizi sıkarım Haçador Ağa cenapları. 4 Eylül 1335

Aşiret Rüesasından             Bu Dahi               Bu Dahi                    Bu Dahi

   Hamit Bey                   Ali Merze Bey        Ahmet Haso Ağa      Yusuf Ağa

 

 

MÜSLÜMANLARA-OSMANLIYA İHANET –SOYKIRIM BELGELERİ:

 

Görüntünün olası içeriği: yazı

 

Görüntünün olası içeriği: yazı

 

 

Yukardaki belgeleri okuduğunuzda 2000 yıla yakın Kürdistanda Kürtlerle iç içe yaşayan Ermenilerin Soykırımcı Emperyalizm tarafından nasıl kullanıldığını ve günümüzde  Kürdistanın kadim coğrafyalarından Eriwan ve Kurdistana Sorun nasıl bir ermeni ırk devletine dönüştürüldüğü, Ermenilerin Kürdistandan Mezopotamyadan nasıl koparıldıklarını; ermenistan diye bir gettoya nasıl haps edildikleri.. Yüzyılın başında Kürtler Ermenilerin bu çıkışlarının felaketleri olacaklarını, yol gösterdikleri halde dinlemedikleri hata Kürtlerin kendileri gibi beraber yaşadıkları türkler ve müslüman milletlere  ihanet etmelerini isteme gibi tamamen kapitalist-siyonist  faşizmin nasıl kölelerine dönüştükleri ve düşürüldükleri belgelerle sabittir.

 

 

Bu tarihi belgelerde Ermenilerin Osmanlı bünyesinde bulunan tüm Müslüman milletleri açıkça katlettiği ve Kürdistan coğrafyasına  göz diktikleri açıkça ortaya çıktığı gibi, tek kelime ile Osmanlıya ihanet etmeyen tek millet olan Kürtler destansı bir mücadele ile emperyalizmi bu topraklardan def etmiştir.. Ama siyaseti bilmediklerinden.. Emperyalistler sahte kurtarıcılarla tcnin yüzyıllık tarihi boyunca Kürtler başta olmak üzere bütün halkları, bütün vatandaşı değişik metotlarla soykırıma uğrattı. Bu katil, diktatör ve soykırımcı rejmi halklar ancak 2000lerden sonra sorgulayabildiler.. Ülkemiz hala totemlerle, diktatörlükle, ulus devlet faşizminin  dayattığı kanunlarla derin bir işgal altında olduğu gibi, küresel emperyalizmin işgalinden hala  kurtulabilmiş değil.

 

 

Ermeni halkıda küresel soykırımcıların kendilerini nasıl soykırıma çektiklerini geçte olsa yeni-yeni görmeye anlamaya başladılar. TR ile aralarındaki sınırların kalkmasını isteyen halkların önünde çelikten bir duvar olan ulus devlet faşizmi hala halkları ayrıştırma ve küresel soykırımcı emperyalizme hala yem etmektedir.

 

Ama şu bir gerçek ki  içinde bulunduğumuz yüzyıl, ulus devlet faşizmi, ulus devletler ve bu devletlerin halklar arasına döşedikleri sahte suni sınrlar bir bir yıkılacak. Küresel soyrımcı emperyalizm döşediği bu duvarların altında kalacak, fm insanlığın gündeminden kalkacak, dünya sınırların yok olduğu tek köye dönüşecektir, insanlık yüzyıllardır kendileriyle oynayan küresel soykırımcı emperyalist firmaları ve aileleri yedi sülaeriyle hesaba çekecektir.. (DKM –Analiz)

 

 

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › Seri İlanlar
Arşiv Arama
- -
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Doğu Medya, Doğu Kültür, Doğu Haber, Doğu Kültür M. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya