SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE YARIŞMASI

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE YARIŞMASI

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE YARIŞMASI
Bu haber 2020-11-23 07:53:19 eklenmiş ve 176 kez görüntülenmiştir.

 

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE YARIŞMASI

(SENVER – 21)

 

1. GİRİŞ

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, ulusal enerji politikalarımız çerçevesinde enerji verimliliğinin artırılmasını hedefleyerek bu hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan proje ve çalışmaların kamuoyuna duyurulmasını ve teşvik edilmesini tüm dünyada olduğu gibi etkin bir politika aracı olarak değerlendirmektedir.

 

Bu anlamda, 1999 yılından bu yana her yıl endüstriyel işletmelere yönelik düzenlenen proje yarışmalarının bu yıl yirmibirincisi düzenlenmektedir. Endüstriyel işletmeler arasında bilgi alışverişini artırmayı ve enerji verimliliği konusunda yeni çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan Sanayide Enerji Verimliliği (SENVER) Proje yarışmaları artık geleneksel hale gelmiş ve bugüne kadar düzenlenen SENVER yarışmaları ile farklı enerji verimliliği projelerinin kamuoyuna duyurulması sağlanmış, uygulanmış projelerin başarısının ve sağladığı yararların tanıtılması benzer projeleri tasarlayan endüstriyel işletmelerin çalışmalarını teşvik etmiştir.

 

2. AMAÇ

 

Yarışmanın amacı, enerji verimli endüstriyel işletmeleri ve endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmaktır.

 

3. SINIFLANDIRMA

 

Yarışma; Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri ve Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET) olmak üzere, iki ana gruba ayrılır.

 

            Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri: Bu grupta, endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik uyguladıkları projeler değerlendirilir. Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri üç (3) alt gruptan oluşur. 

 

Alt Gruplar

Yıllık toplam enerji tüketimi

Ton Eşdeğer Petrol (TEP)

KATEGORİ – 1

500 TEP - 1.000 TEP

KATEGORİ – 2

1.001 TEP - 50.000 TEP

KATEGORİ – 3

50.001 TEP ve üzeri 

 

Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET): EVET sınıfında, entegre proje ve başarılı işletme yönetimi uygulamaları ile birim hasıla başına tüketilen enerjideki (enerji yoğunluğu) azalma dikkate alınır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı(EVÇED) veri tabanında (Enerji Verimliliği Portalı: https://enverportal.enerji.gov.tr/ ) kayıtlı olup, (i) her yıl enerji tüketim bilgilerini eksiksiz ve düzenli olarak Enver Portalına giren,  (ii) faaliyet gösterilen alt sektörde en az 20 endüstriyel işletmenin kaydının bulunması koşullarını sağlayan endüstriyel işletmeler arasından, EVÇED tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ödül almaya layık görülen endüstriyel işletmeler belirlenir.

 

4. YARIŞMAYA KATILIM 

           

4.1.  Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri Grubu

 

Bu Grup için, bu dokümanda tanımlanmış kriterleri sağlayan tüm endüstriyel işletmeler başvuruda bulunabilir.

 

Başvurular, ciltlenmiş dokuz (9) nüsha yazılı doküman ve bir (1) suret CD’ye kopyalanmış elektronik dosya halinde üst yazı ekinde EVÇED’e 8 inci maddede belirtilen başvuru adresine yapılır. Başvurular, Ek-1’de verilen “Dosya Formatı”na (DF) uygun olarak hazırlanır. Bakanlığımızın https://enerji.gov.tr/gundem-duyurular-liste internet adresinden elektronik ortamda temin edilecek olan DF gerektiğinde daha fazla bilgi vermek üzere başvuru sahibi endüstriyel işletmelerce geliştirilebilir, gerekli görülen ilaveler yapılabilir.

 

Enerji tasarruf miktarlarının TEP olarak hesaplanmasında, Ek-2’de verilen katsayılar kullanılır. Kullanılan diğer sabit veya çevrim katsayıları hesaplamaların yer aldığı bölümlerde belirtilir.

 

Bu grupta, uygulaması 01/01/2019 tarihinden sonra tamamlanmış projeler değerlendirilir. Aynı endüstriyel işletmede birden fazla uygulama projesi olması halinde, her bir proje için Ek-1’de verilen DF’nin “Proje Bilgileri” bölümü ayrı ayrı doldurulur. Projelerin yayınlanabilir sureti hem yazılı doküman olarak (Yazı fontu: Arial 12 punto) hem de elektronik ortamda (CD) başvuru dosyası ile birlikte ayrı bir dosya halinde sunulur. 

 

4.2.  EVET Grubu

 

EVET grubunda ödül verilecek endüstriyel işletmeler Enerji Verimliliği Portalı veri tabanına kayıtlı kapsamiçi endüstriyel işletmeler arasından doğrudan EVÇED tarafından belirleneceğinden, bu grupta yarışmaya katılım için ayrıca başvuru yapılmayacaktır.

 

EVET grubunda ödüle layık görülen endüstriyel işletmeler Enver Portalı veri tabanında (Enerji Verimliliği Portalı) kayıtlı bilgilerin kullanılması suretiyle kriterleri sağlayan işletmelerin olduğunun tespit edilmesi halinde Planlama ve Denetim Daire Başkanlığı tarafından belirlenir. EVÇED tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında göndermeyen endüstriyel işletme değerlendirme dışı bırakılır.

 

5. DEĞERLENDİRME

 

Yarışmaya başvuranlar tarafından sunulan bilgi ve belgelerdeki eksikliklerin tespitine yönelik EVÇED tarafından yapılan incelemeler sonucu tespit edilen eksiklikler, ilgili endüstriyel işletme tarafından tamamlanarak, EVÇED tarafından kendisine tanınan süre zarfında EVÇED’e iletilir.

 

Ödül almaya layık görülen endüstriyel işletmeler, EVÇED tarafından oluşturulacak Değerlendirme Jürisi (DJ) tarafından belirlenir. Jüri değerlendirmesinde; katılımcıların yapacağı proje sunumları  yüz yüze veya çevrimiçi  gerçekleştirilir.

 

EVÇED tarafından talep edilmesi halinde, Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri grubuna başvuranlar projeleri hakkında bilgi vermek üzere hazırlayacakları sunumlarını EVÇED tarafından bildirilen süre zarfında 8 inci maddede belirtilen iletişim adresine iletirler.

 

 

 

5.1. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

5.1.1. Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri Grubu

 

Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri gruplarında yapılan başvuruların her biri kendi grubu içinde değerlendirilir. Değerlendirmede, grup içindeki tüm projeler, proje bazında her biri ayrı ayrı olmak kaydıyla, aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirilir.

 

·     Toplam tasarruf miktarı 

·     Toplam tasarruf oranı, (Tasarruf Miktarı / Fabrika Toplam Enerji Tüketimi)  

·     Ekonomiklik, (Geri Ödeme Süresi, TEP tasarruf başına toplam yatırım miktarı vb.) 

·     Enerji yönetimi uygulamaları 

·     Yaygınlaşma özelliği 

·     Özgünlük, yenilikçilik ve öncülük özelliği 

 

Mülga Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü ve/veya Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından daha önceki yıllarda düzenlenmiş proje yarışmalarında Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri grubunda ödül almış projeler değerlendirmeye alınmaz.

 

5.1.2. EVET Grubu

 

Enerji Verimliliği Portalı veri tabanındaki verilere dayalı olarak;

·     İşletmelerin 2010-2019 dönemine ilişkin enerji yoğunlukları yıllık bazda hesaplanır.

·     2012-2013-2014-2015-2016 dönemi yıllık enerji yoğunluklarının aritmetik ortalaması referans enerji yoğunluğu olarak alınır.

·      2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait enerji yoğunluğu değerlerinin her birinin referans enerji yoğunluğu değerine göre farkı alınır ve üç yıllık farkların aritmetik ortalaması hesaplanarak enerji yoğunluğu değerinde sağlanan en yüksek azaltım oranı esas alınmak suretiyle ödüle layık görülen endüstriyel işletmeler belirlenir.

 

5.2 ÖDÜLLENDİRME KRİTERLERİ

 

 

18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca enerji yöneticisi görevlendirme veya enerji yönetim birimi kurma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen endüstriyel işletmelerin başvuruları dikkate ve değerlendirmeye alınmaz, bunlara ödül verilmez.

 

Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri Grubu: Her bir alt grupta en başarılı üç projeye ödül verilir. Başvuru sayısı ikiden (2) az olan alt gruplarda ödül verilmez. Alt gruplardaki başvuru sayısının hiçbirinin ikiyi (2) aşmaması halinde, tüm müracaatlar ana grup altında birleştirilmek suretiyle değerlendirilir.  

 

Enerji Verimli Endüstriyel Tesis Grubu: Ek-3’de belirtilen alt sektörlerin her birinde en yüksek enerji yoğunluğu azaltma oranına sahip bir endüstriyel işletmeye ödül verilir. 

 

Endüstriyel işletmelerde enerji yoğunluğu; Ek-3’de tanımlanan usul ve esaslara göre hesaplanır.

 

 

 

 

6.  ÖDÜL TÖRENİ

 

Ödül almaya hak kazanan ve yarışmaya katılan endüstriyel işletmelerin katılım belgeleri ve/veya ödülleri, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla yüzyüze veya çevrimiçi gerçekleştirilecek bir tören ile verilecektir.

 

7.  BİLGİLERİN PAYLAŞIMI

 

Yarışma ile bilgi ve tecrübelerin paylaşılması ve uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlandığından, proje ve uygulamalara ait özet bilgiler, ayrıca izin alınmaksızın EVÇED tarafından hem basılı yayın olarak, hem de internet üzerinden yayımlanabilecektir. Bu yüzden, her bir başvuru sahibinin yayımlanabilir bahse konu özet bilgileri hem yazılı hem de elektronik ortamda ayrıca sunması şarttır. Bunun dışındaki bilgilerin paylaşımı proje dosyasında belirtilene göre olacak; aksi belirtilmedikçe, dosyada yer alan her türlü bilginin paylaşımına izin verilmiş sayılacaktır.  

 

Başvuru dosyaları, başvuru sahibi endüsttriyel işletmelerden ayrıca izin alınmaksızın tüm bilgileri ile birlikte, EVÇED tarafından DJ üyelerine gönderilecektir. DJ üyeleri bu yarışma kapsamında elde ettikleri, “Hizmete Özel” bilgileri ve ticari sır niteliği taşıyan bilgileri hiç bir şekilde, gerçek veya tüzel kişilerle paylaşamaz, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz, başvuru (proje) dosyalarını değerlendirme sonrası EVÇED’e iade eder, orijinal veya çoğaltılmış suret olarak alıkoyamaz. Aksi durumda, her türlü adli, idari ve mali sorumluluk ilgili üyeye aittir.

 

EVÇED, ödül alan endüstriyel işletmelerden, 2021 yılında düzenlenecek olan Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında, proje uygulamalarına ilişkin bilgileri bildiri, poster tebliğ, sergi ve benzeri yöntemlerle kamuoyu ile paylaşmalarını isteyebilir. Bu durumda ilgili endüstriyel işletme, yetkili bir temsilcisini görevlendirmekle yükümlüdür. Sergi ve fuarlarda kullanılmak üzere gerekli pano ve benzeri malzemeler EVÇED’in veya EVÇED’in görevlendireceği gerçek veya tüzel kişilerin istekleri doğrultusunda ilgili endüstriyel işletmeler tarafından hazırlanır.

 

Ödüle layık görülen endüstriyel işletmeler tarafından hazırlattırılarak ödül töreninden en az 10 (on) iş günü öncesinde EVÇED’e iletilen, ilgili endüstriyel işletmenin ödül aldığı konu ile ilgili çalışmaları içeren, azami beş dakikalık filmler ödül töreninde ve EVÇED’in tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetlerinde kullanılabilir.

 

Ödül alan endüstriyel işletmeler, EVÇED tarafından internet üzerinden ilan edilir.

 

8.  BAŞVURU

 

Başvurular, 18 Aralık 2020 günü mesai bitimine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cd. D:2, 06520 Çankaya/ANKARA adresine yapılır.

 

Yarışma hakkında daha fazla bilgi aşağıda isim ve iletişim bilgileri verilen kişilerden alınabilir.

 

Adı

SOYADI

:F. Oytun

:BAYRAKTAROĞLU

Safure

KALAYCI

 

      

 

Unvanı

:Mühendis

Koordinatör

 

 

 

Telefon No

:(312) 212 64 20 / 6987

(312) 212 64 20 / 7803  

 

 

 

Faks No

     (312) 222  57 60

      (312) 222  57 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

9.  BAKANLIĞIN VE BAKANLIK ADINA HAREKET EDENLERİN HAK VE YETKİLERİ

 

EVÇED;

·     Yarışmayı iptal etme veya bir başka benzer faaliyet ile birleştirme,

·     Başvuru süresini uzatma,

·     İhtiyaç duyması halinde, endüstriyel işletmelerden üretimden gelen net satış hasılatı ve enerji tüketim bilgilerinin yetkili mercilerce onaylanmış belgelerle doğrulamalarını isteme

·     Yerinde inceleme ve kontrol yapma,

hakkına sahiptir.

 

DJ;

·     İstendiği halde değerlendirme aşamasında sunum yapmayanların başvurularını değerlendirme dışı bırakma

·     Yerinde inceleme ve kontrol yapma. 

·     Tüm ana veya alt gruplarda hiç bir projeyi veya endüstriyel işletmeyi ödüle layık görmeme,

·     Her bir grupta birer adet olmak üzere Jüri Özel Ödülü verme

hakkına sahiptir.

 

 

EKLER:

1-   Başvuru dosyası formatı (7 Sayfa)

2-   Çevrim Katsayıları Tablosu (1 Sayfa)

3- Enerji yoğunluğu hesaplama metodu ve sektör sınıflandırması (2 Sayfa)

 


EK-1

 

BAŞVURU DOSYASI FORMATI

 

 

1. Sayfa: KAPAK

 

Başvuru dosyası kapağı aşağıdaki formata göre hazırlanır.

 

 

 

 

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI 

PROJELERİ

 

     Endüstriyel İşletme Logosu....

 

 

    Endüstriyel İşletme İsmi....

 

                          KATEGORİ – 1  : 500 TEP - 1.000 TEP 

 

                          KATEGORİ – 2  : 1.001 TEP – 50.000 TEP

                         

                          KATEGORİ – 3  : 50.001 TEP ve üzeri

 

(Yarışma kategorinizi seçiniz)

 

 

 

 

Proje Bilgilerinin Yayınlanması

                                             Tamamen yayınlanabilir

                                             Kısmen Yayınlanabilir [1]

                                             Yayınlanamaz

 

 

 

Projeyi Onaylayan Yetkili

 

İsmi

Unvanı

İmzası

 

 

 


EK-1.1

2. Sayfa: İÇİNDEKİLER

 

Konular                                                                                                                                                                                                                                                                              Sayfa No

..................................................................                                                                                                                                                                                                                          ...............

..................................................................                                                                                                                                                                                                                          ..............

..................................................................                                                                                                                                                                                                                          ...............

 

3. Sayfa: ÖZET

 

Başvuru dosyasının 3 üncü sayfasında 1 sayfayı aşmayacak şekilde, başlığında 14 Arial karakteri ile dosya içeriği önemli bilgileri ve rakamsal (tasarruf miktarı gibi) değerleri de içerecek şekilde açıklanır. Gerek duyulduğu takdirde küçük boyutta fotoğraf ve çizimlere de yer verilebilir. Bu özet bilgi Bakanlığımızın internet sayfasında yayınlanmak üzere veya ileride hazırlanacak yayınlarda kullanılabilir.

 

4. Sayfa ve Diğer Sayfalar: ENDÜSTRİYEL İŞLETME VE PROJE BİLGİLERİ

 

Endüstriyel İşletmeye, projelere ve ürüne ilişkin bilgiler aşağıda verilen “Bilgi Formu” çerçevesinde verilir. Gerektiğinde ilave bilgi vermek üzere endüstriyel işletmeler tarafından bu form geliştirilebilir ve ilaveler yapılabilir. Değerlendirme kriterleri arasında bahsi geçen konulara açıklık getirmek üzere, yarışmaya katılan endüstriyel işletmenin ön gördüğü diğer açıklamalar veya bilgiler başvuru dosyasında yer alır

 

 Projenin yayınlanması istenmeyen yerler çıkarılarak yayınlanmasına izin verilen bölümleri ayrıca CD ve yazılı olarak gönderilecektir.

Diğer EKONOMİ haberleri
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Doğu Medya, Doğu Kültür, Doğu Haber, Doğu Kültür M. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya